Kontakty

Informace o projektu najdete na internetových stránkách

 


www.zivotprodeti.cz |www.detomprezivot.sk |www.cyklistidetom.sk

 

 

 

 

 

Realizační tým:


funkce jméno telefon e-mail
Předseda OZ pro CZ Leoš Hanák 777 86 86 23 leos.hanak@zivotprodeti.cz
Manger pr CZ Daniela Lečbychova 608 46 50 89 daniela.lecbychova@zivotprodeti.cz
Manger pr CZ Ing. Jaroslav Zemánek 602 74 55 53 jaroslav.zemanek@zivotprodeti.cz

 

ČÍSLO ÚČTU: 107-1881850287/0100

IČO: 22753567


Stanovy Život pro děti

 

 

 

Čl. 1

Název a sídlo

 

Název:        Život pro děti (dále jen „sdružení“)

Působnost: Sdružení působí na území České republiky. Sdružení se nečlení na organizační jednotky.

Sídlo:        Kunovice, Na Dolině 921, PSČ 686 04

 

Sdružení vzniklo v souladu s ustanovením zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

 

Čl. 2

Statut sdružení

1)Sdružení je dobrovolné, nestátní, nezávislé a neziskové, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

2)Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
Je oprávněno se samostatně zavazovat a nabývat práv.
Je oprávněno jednat s orgány státní správy, právnickými
a fyzickými osobami doma i v zahraničí. Sdružení má svůj samostatný účet a hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Čl. 3

Cíl činnosti sdružení

 

1)Cílem sdružení je sdružovat osoby, kterým není lhostejný osud dětských pacientů hospitalizovaných s onkologickými problémy.

 

2)Sdružení bude usilovat o:

 

-         Zakoupení hraček, knih a pod., finanční pomoc pri zakoupení přístrojového vybavení, malých rekonstrukcí na oddělení, na kterých probíhá hospitalizace dětských pacientů.

-         Organizovaní rehabilitačních pobytů.

-         Organizovaní kulturních a sportovních akcí.

-         Poskytovaní ubytovaní pro rodiče dětí s onkologickým oddělením.

-         Organizovaní finančních sbírek a projektů:

- sportovních událostí

-         Podpora a propagace prevence onkologických onemocnění.

-         Uspokojovaní dalších specifických potřeb dětských pacientů s onkologickým onemocněním.

-         Doplňková vedlejší činnost

- prodej náramků - projekt Cyklisti dětem

 

 

Čl. 4

Členství

1)Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let
a právnické osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami a cíli sdružení a které se zaváží plnit povinnosti člena.
U osob mladších 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce, který je informován a souhlasí s cíli a stanovami sdružení.

 

2)O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky předseda sdružení.

 

3)Členství vzniká dnem přijetí písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku.

 

4)Členství zaniká:

 

-         u fyzické osoby úmrtím člena,

-         u právnické osoby jejím zrušením,

-         dobrovolným vystoupením na základě písemného oznámení radě sdružení,

-         zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

-         neplacením členských příspěvků po dobu jednoho roku, v tomto případě rozhoduje o zrušení členství rada sdružení,

-         zánikem sdružení.

 

5)Dokladem členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

 

 

Čl. 5

Práva a povinnosti

 

1)Člen sdružení má právo:

 

-         účastnit se jednání valné hromady,

-         volit orgány sdružení,

-         být volen do orgánů sdružení,

-         obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

-         vystoupit ze sdružení na základě písemného oznámení radě sdružení,

 

2)Člen má povinnost zejména:

 

-         dodržovat stanovy sdružení,

-         aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

-         svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

-         platit členské příspěvky schválené valnou hromadou,

-         dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

 

 

Čl. 6

Orgány sdružení

 

1)Orgány sdružení jsou:

 

a) valná hromada,

b) rada sdružení,

c) předseda.

 

2)Funkční období orgánů sdružení je pětileté. Valná hromada může toto období zkrátit a rozhodnout o volbě nových orgánů v kratší době. Orgány vykonávají své funkce i po skončení volebního období až do zvolení nových orgánů.

 

 

Čl. 7

Valná hromada

 

1)Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

 

2)Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

 

3)Valnou hromadu svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá minimálně polovina členů sdružení, a to nejpozději do 60 dnů od podání žádosti. Nesvolá-li předseda sdružení valnou hromadu v tomto termínu, je oprávněn ji svolat ten, kdo předložil žádost o svolání valné hromady.

 

4)Zasedání valné hromady řídí předseda sdružení, v jeho nepřítomnosti jednatel.

 

5)Valná hromada zejména:

a)  rozhoduje o změnách stanov sdružení,

b)  schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c)  volí členy rady sdružení,

d)  rozhoduje o zrušení členství,

e)  rozhoduje o zrušení sdružení,

f)  schvaluje výši členského příspěvku.

 

6)Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nedostaví-li se ve stanovený čas potřebný počet členů, může se po půlhodinové čekací době od této podmínky upustit. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.

 

7)Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

 

8)Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

 

Čl. 8

Rada sdružení

1)Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který plní úkoly valné hromady v období mezi jeho zasedáním. Za svou činnost zodpovídá valné hromadě.

 

2)Má tři členy (předseda, jednatel a místopředseda), kteří jsou voleni na valné hromadě.

 

3)Členem rady sdružení mohou být pouze členové sdružení.

 

4)Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jednatel, nejméně však jednou ročně.

5) K zajištění činnosti sdružení může rada sdružení zřídit kancelář sdružení.

 

6)Rada zejména:

a)   volí ze svých členů předsedu, jednatele
a místopředsedu,

b)   koordinuje činnost sdružení,

c)   svolává valnou hromadu,

d)   zpracovává podklady pro valnou hromadu a navrhuje výši členského příspěvku,

e)   ruší členství a potvrzuje rozhodnutí valné hromady
o vyloučení člena,

f)   připravuje ke schválení výroční zprávu, kterou schvaluje valná hromada.

 

7)Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Její usnesení jsou přijata, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda sdružení.

 

Čl. 9

Předseda

 

1)Předseda naplňuje rozhodnutí rady.

 

2)Předsedu volí rada sdružení.

 

3)Předseda je zodpovědný za plnění rozhodnutí rady sdružení, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

 

4)Předseda zastupuje sdružení navenek a je oprávněn samostatně jednat jménem sdružení, vždy však v souladu se stanovami sdružení.

 

5)Předseda přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru.

 

6)Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

 

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

 

1)Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 

2)Zdroji majetku jsou zejména:

 

-         dary fyzických a právnických osob,

-         výnosy majetku,

-         příjmy z doplňkové vedlejší činnosti při naplňování cílů sdružení,

-         členské příspěvky,

-         dotace a granty.

 

3)Hospodaření podléhá zákonům a obecným finančním předpisům.

 

4)Za hospodaření odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

 

5)Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

6)Platby a příjmy sdružení jsou realizovány na bankovním účtu. Částky v hotovosti jsou přijímány do příruční pokladny na základě pokladních stvrzenek. Hospodaření s hotovostí se řídí obecně platnými finančními předpisy. Sdružení vede podvojné účetnictví.

 

 

Čl. 11

Zánik sdružení

 

1)Sdružení zaniká:

 

a)  dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě valné hromady,

b)  rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

 

2)O zániku sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou svých hlasů. V případě zániku sdružení je jeho majetek předán jiné právnické osobně s příbuzným předmětem činnosti.

 

3)Valná hromada současně s rozhodnutím o zániku sdružení jmenuje likvidátora sdružení. V případě, že valná hromada likvidátora nejmenuje nebo likvidátor jmenovaný valnou hromadou neprovede nejpozději do šesti měsíců od rozhodnutí valné hromady o zániku sdružení majetkové vypořádání ve smyslu § 13 zákona o sdružování občanů, pak provede majetkové vypořádání likvidátor určený Ministerstvem vnitra ČR.

 

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

1)Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

 

2)Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

3)Stanovy byly projednány a schváleny na jednání přípravného výboru v Kunovicích dne 10. ledna 2012 a nabývají účinnosti dnem registrace.

 


 

 

Charitativní jízda na koleNADACE SYNOTProjekt podporují

Partneři projektu
    


    


         

              

    

              

              

                   

                   


    
    


Partneři

Mediální partner

mediální partner rádio kiss publikum


Partneři projektu

Partneři projektu


Generální partner

Generální partnerPromo

PromoNajdete nás na Facebooku